Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019
Danh mục thông tin

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 87

CƠ CẤU TỔ CHỨC PCGD

 

I. Tr­ưởng ban:

Bµ Cao BÝch Lan

- Phã Chñ tÞch UBND quËn Hoµn KiÕm

II. Phã trưởng ban:

Bµ D­ương ThÞ Thanh HuyÒn

- Trưëng phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quËn Hoµn KiÕm

III. C¸c uû viªn:

1

¤ng: Ng« TrÝ Nam

- Phã tr­ưởng phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o - Uû viªn TT

2

Bµ: NguyÔn ThÞ Ngäc Lan

- Phã tr­ưởng phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

3

Bµ: §oµn ThÞ Ngäc Hoa

 Trưởng phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch

4

¤ng: NguyÔn Quèc Hoµn

- Ch¸nh v¨n phßng H§ND-UBND

5

Bµ: NguyÔn ThÞ Ph­ương Chung

- Trư­ëng phßng T­ ph¸p

6

¤ng: Hoµng V¨n Thøc

- Chi côc tr­ưởng Chi côc thèng kª

7

Bµ: Tr­ương ThÞ Thanh Nhµn

- Gi¸m ®èc TT D©n sè- KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh

8

¤ng: §inh Hång Phong

- Trưëng phßng V¨n ho¸ -  Th«ng tin

9

Bµ: Hoµng Minh NguyÖt

- Phã Trưởng phßng Néi vô

10

Bµ: Lư¬ng ThÞ An

- Phã Tr­ưởng phßng lao ®éng TBXH

11

¤ng: Ph¹m V¨n Thêi

- Phã Tr­ưởng c«ng an quËn

12

¤ng: NguyÔn Quèc B×nh

- HiÖu tr­ëng tr­ưêng THPT ViÖt §øc

13

¤ng: NguyÔn H÷u ChiÖu

- HiÖu trư­ëng trư­êng THPT TrÇn Phó

14

¤ng: NguyÔn Xu©n Khang

- HiÖu tr­ưëng trưêng THPTDL Marie Curie

15

¤ng: Ph¹m Tïng L©m

- Gi¸m ®èc Trung t©m d¹y nghÒ quËn Hoµn KiÕm

16

¤ng: Ph¹m §øc Nam

- Gi¸m ®èc Trung t©m GDTX NguyÔn V¨n Tè

17

Bµ: NguyÔn Ph­ương Dung

- Gi¸m ®èc Trung t©m Kü thuËt TH sè 4

 

 

Thông tin đã đăng

Khách sạn Nha Trang -